Tarsus Kadın Doğum Hastanesi Logosu Tarsus Kadın Doğum Hastanesi Telefon Numarası

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

— İşyerlerinde yapılması gereken; çağdaş sağlık anlayışı ilkelerine uygun olarak, korunmanın tedaviden daha etkili, kolay ve ucuz olduğu yaklaşımının benimsenmesi, iş sağlığında ilgili tüm tarafların işbirliği ile kaynakların en verimli biçimde kullanılmasıdır.

Güvenlik Kültürünün Amaçları

—   Davranış normları oluşturmak,

—   Kaza ve yaralanmaları azaltmak,

—   Örgüt üyelerinin riskler, kazalar ve hastalıklar hakkında aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak,

—   Kişilerin güvenliğe bağlılığını artırmak,

—   Örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve yeterliğine karar vermektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri

—  Uygun işe yerleştirme,

—  İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi,

—  İşyeri risklerinin kontrolü,

—  Aralıklı kontrol muayeneleri,

—  İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti sunulması, — Sağlık ve güvenlik eğitimi, danışmanlık.

İSG Kültürünün Tarafları

İŞVEREN

—  İş güvenliği konusunda çalışmalar yapmak

—  Yapılan çalışmalara uyulmasını sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almak

DEVLET

—  Yasa çıkarmak

—  Denetlemek

—  Teknik çalışmaların alt yapısını oluşturmak

ÇALIŞAN

—  İş güvenliği kural ve talimatlarına uymak

—  Uygun çalışma düzenini korumak

—  İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak

Kaza Zinciri

—   İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı

—   Kişisel Kusurlar

—   Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum

—   Kaza Olayı

—   Yaralanma (Zarar Veya Hasar)

 

 

 

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

—   Kolay alevlenebilir

—   Korozif (Aşındırıcı Madde)

—   Toksik Madde

—   Oksitleyici Madde

—   Patlayıcı Madde

 

—   Kolay Alevlenebilir Madde

—   Korozif (Aşındırıcı Madde)

—   Toksik Madde

—   Oksitleyici Madde

—   Patlayıcı Madde   

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

—  Gürültü

—  Titreşim

—  Termal Konfor

—  Aydınlatma

—  Alçak ve Yüksek Basınç

Gürültü

—  Genel olarak istenmeyen ve rahatsız eden ses olarak tanımlanır.

—  TS 2607 ISO 1999 standartında belirlendiği şekliyle

—  En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) =

80 dB(A)

—  En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A)

—  Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A)

 

Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri

—  Fiziksel Etkileri: Geçici ya da sürekli işitme kaybı

—  Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım bozukluğu, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, Hareketlerin yavaşlaması

—  Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.

—  Performans Etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu,

Titreşim

 • Mekanik bir sistemdeki  salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.
 • Titreşimin insan sağlığını etkileme derecesi frekans ve şiddetine bağlıdır.
 • İnsan vücudunu etkileme biçimi yönünden ikiye ayrılır:

o El-Kol Titreşimi o Bütün Vücut Titreşimi

Titreşimin Zararları

—  Devamlı baş ağrısı

—  Göz yuvarlağında sürekli titreşimler

—  Uzak görme netliği kayıpları

—  Genel denge bozuklukları

—  Sırt ve boyun kaslarında sertlik

—  Performans kayıpları

Termal Konfor

—   Termal konfor deyimi; genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

—   Termal konfor şartlarının uygun olmaması sonucunda:

—   Moral bozuklukları

—   Konsantrasyon bozulması,

—   Deri bozuklukları

—   Tansiyon düşmesi,

—   Baş dönmesi, uyuşukluk hissi

—   Üşüme, ürperme

Aydınlatma

—  Yetersiz aydınlatma hem iş kazalarını artırıcı bir unsur hem de işin verimini ve kalitesini düşürücü bir faktör

—  İşyerlerinde uygun aydınlatma ile çalışanların göz sağlığı korunur, birikimli kas ve iskelet sistemi travmaları ve pek çok iş kazası önlenir, olumlu psikolojik etkileri gözlenir.

 

Basınç

 • Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır.
 • Basınç değişiminden etkilenmelerde :

o Kulak uğultusu o Sinüslerde ağrı o Duyma bozuklukları o Kaşıntı belirtileri o Karın ağrısı o Kemik ağrıları o Sarhoşluk hali görülebilir.

Ergonomi

— Ergonomi; insanı anatomik, antropometrik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan inceleyen, katlanabileceği sınırları tespit eden, sonuçta işin insana, insanın işe uyumunu araştıran, disiplinler arası bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

Ergonomi

— Ergonomik uygulamaların

başarıyla yerine getirilmesiyle birlikte iş süresi kısalır, yorgunluk- kazalar- işe devamsızlık-malzemenin bozulması-malzemenin israfı azalır, kalite- üretkenlik -kar yükselir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden

 • levha,
 • renk,
 • sesli ve/veya ışıklı sinyal,
 • sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.
 • Düzenli aralıklarla temizlenmeli, • Kontrol, bakım ve tamiri yapılmalı,
 • Gerektiğinde değiştirilmelidir.
 • İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir.
 • Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Yasaklayıcı İşaretler

—  Daire biçiminde,

—  Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsar)

 

                                         Sigara içilmez                                Suyla söndürmek yasaktır

                                                 Dokunma                           

Uyarı İşaretleri

—  Üçgen şeklinde

—  Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.

(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

 

Parlayıcı madde veya yüksek ısı

Patlayıcı madde

 

                   Toksik (Zehirli) madde                                      Aşındırıcı madde

 

Radyoaktif madde

                                                                             Elektrik tehlikesi

                                    İyonlaştırıcı olmayan                                

                                                       radyasyon                                                Biyolojik risk

Emredici İşaretler

—  Daire biçiminde,

—  Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır.

(mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

 

 

Gözlük kullan

Eldiven giy

Koruyucu elbise giy

 

                                                Maske kullan                                               Yüz siperi kullan

Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri

—  Dikdörtgen veya kare biçiminde,

—  Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır.

(yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

 

 

                               Acil çıkış ve kaçış yolu                  Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

 

Acil yardım ve ilk yardım telefonu

Yangınla Mücadele İşaretleri

—  Dikdörtgen veya kare biçiminde,

—  Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

 

 

Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

 

Yangın Hortumu

Yangın Merdiveni

 

                                       Yangın Söndürme                               Acil Yangın Telefonu

Cihazı

Elle Kaldırma ve Taşıma

— Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

Doğru Kaldırma Metotları

— Yükler kaldırılırken sırt değil, bacaklar kullanılmalıdır. Omuzlar geriye atılmalı, bel dışa doğru eğilmeli ve bacaklar kırılmalıdır. Yük, göğse mümkün olduğunca yakın tutulmalı ve sonra boyun ve sırt düz tutulurken bacaklar yükü kaldırmak için düzleştirilmelidir.

Yük Kaldırmada 6 Nokta Kuralı

 

Elektrik Kazalarının Oluş Nedenleri

—  Elektrik enerjisi hakkında yeterli EĞİTİM VE TEKNİK

BİLGİYE sahip olmamak,

Elektrik devresinin yeterli YALITIMI OLMAYIŞI yada dış etkenlerle zamanla YALITMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmesi,

Elektrik işlerinde çalışanların kendilerine AŞIRI

GÜVENMELERİ,

Elektrik işlerinde çalışanların işlerini

BENİMSEMEMESİ,

—  ACELECİLİK, DİKKATSİZLİK VE ÖZEN GÖSTERMEME

—  Görevi dışında İLGİSİ OLMADIĞI, BİLGİSİ olmadığı halde elektrik arızasına müdahale etmek ,

—  İş disiplinine uymamak (ŞAKA, LAUBALİLİK,VERİLEN

EMRE UYMAMAK),

—  Verilen KORUYUCULARI kullanmamak,

—  KALİTELİ MALZEME kullanmamak,

—  Elektrikle çalışan cihazların metal gövdelerinin iyi

TOPRAKLANMAMASI

—  Gerekli PERİYODİK MUAYENELERİN zamanında yapılmaması, Periyodik muayeneler Elektrik mühendisleri ve Elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenleri tarafından yapabilir.

—  TALİMAT almadan arızaya müdahale etmek.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

— Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

Tüm KKD da Genel Hükümler

—  Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.

—  İşyerinde var olan koşullara uygun olur.

—  Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.

—  Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.

—  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.

—  Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.

—  Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.

—  KKD ler risklerin toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemiyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumda kullanılacaktır.

Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri

—     Baş koruyucuları

—     Kulak koruyucuları

—     Göz ve yüz koruyucuları

—     Solunum sistemi koruyucuları

—     El ve kol koruyucuları

—     Ayak ve bacak koruyucuları

—     Vücut koruyucuları

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

İş ekipmanı :                                                                            

İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi,

İş ekipmanının kullanımı :             

İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

İş Ekipmanlarında Alınacak Genel Önlemler

—  Makine yerleştirilmesinin uygun olması,

—  Bütün hareketli kısımların mahfazalarla kapatılması,

—  Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması,

—  Havayı kirleten makinelere uygun havalandırma yapılması,

—  Makine durdurulmadan tamir bakım ve temizlik yapılmaması,

—  Çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması, — Operasyon noktasının koruyucu içine alınması ve — İşe uygun aydınlatma yapılmasıdır.

Ekranlı Araçlarla Çalışma

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gerekler

—  a) Genel hususlar

—  Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır.

—  b) Monitör

—  Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

—  Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

—  Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

—  Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

—  Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

—  Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

—  Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.

—  c) Klavye

—  Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

—  Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

—  Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

—  Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.

—  Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.

—  Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

—  ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

—  Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

—  Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

—  Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır. — d) Çalışma sandalyesi

—  Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

—  Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

—  Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

—  İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.

—  2. Çalışma ortamı

—  a) Gerekli alan

—  Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

—  b) Aydınlatma

—  Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

—  Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.

—  c) Yansıma ve parlama

—  Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

—  Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

—  ç) Gürültü

—  Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır. — d) Isı

—  Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

—  e) Radyasyon

—  Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

—  f) Nem

—  Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.

—  3. Operatör-Bilgisayar arayüzü

—  İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyar:

—  a) Programların işe uygun olması sağlanır.

—  b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemez.

—  c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olmalıdır.

—  ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır.

—  d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK RİSKLERİ

Kas/İskelet Hastalıkları

Görme Bozuklukları

Sinir Sistemi Bozuklukları

Dolaşım Sistemi Bozuklukları

Psikolojik Bozuklukları

Sindirim Sistemi Bozuklukları 

 

 

 İletişim


 

 Hizmetlerimiz


 

 Bizi Takip Edin


 

Tel : 0324 613 40 48-58

Fax: 0324 613 60 68

Mail : info@tarsuskadindogum.com

Adres : Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi

           No:15 Tarsus

 

    

 » Kadın Has. Doğum

 » Çocuk Hastalıkları

 » Radyoloji

 » Labratuvar

 » PGD

 » KVKK Aydınlatma Metni

    

 » Facebook

Hastanemizden Haberdar Olmak İçin
  E-Posta Listemize Kayıt Ol.
  
Sayfa Başı